Menu główne
Menu szkoła
e-mail

Archiwum innowacji pedagogicznych
zrealizowanych w Gimnazjum Nr 3
im. Wojciecha Korfantego
w Siemianowicach Śląskich
w roku szkolnym 2014/2015


"Rozwój kompetencji interkulturowej w nauczaniu języka niemieckiego"


Okres realizacji: 24 listopada 2014 r. - 8 czerwca 2015 r.


Koordynator projektu: Magdalena Lyska


Język niemiecki - 2 godziny w tygodniu
Koło języka niemieckiego - 1 godzina w tygodniu

Innowacja pedagogiczna "Rozwój kompetencji interkulturowej w nauczaniu języka niemieckiego" przeznaczona jest dla grupy 11 uczniów klasy III a (gr. 2) gimnazjum, będących na poziomie III.0 stopnia zaawansowania. Program innowacji uwzględnia założenia obowiązującej podstawy programowej dla języków obcych i programu nauczania do języka niemieckiego.


Cele:


Mając na uwadze powyższe cele, innowacja przewiduje realizację następujących zadań:

Niniejsza innowacja opiera się na nowoczesnych metodach stosowanych w dydaktyce nauczania języka obcego. Metody te uwzględniają różnorodne formy, techniki i środki nauczania, takie jak praca indywidualna, praca w parach lub w grupach. Zajęcia będę prowadzone z zastosowaniem w głównej mierze metod aktywizujących (burza mózgów, słowa-skojarzenia, stacje dydaktyczne), mających za zadanie motywowanie uczniów do kreatywnego myślenia, poszukiwania nowych, ciekawych pomysłów, twórczego rozwiązywanie problemów.

Przewidywanym efektem nauczania w obszarze innowacji pedagogicznej z języka niemieckiego jest stworzenie nowego modelu absolwenta naszego gimnazjum, którego cechować będzie świadomość językowa i kulturowa oraz umiejętność posługiwania się zintegrowanymi kompetencjami językowymi.
"Każdy może zostać czyimś nauczycielem"


Okres realizacji: 15 lutego 2015 r. - 15 czerwca 2015 r.


Koordynator projektu: Sabina Hentisz


Innowacja realizowana jest przez nauczyciela świetlicy szkolnej w ramach godzin karcianych, na terenie świetlicy szkolnej. Obejmuje grupę chętnych uczniów z klas I-III w liczbie 10 osób.

Program zajęć będzie dotyczył opanowania umiejętności gry w tenisa stołowego, znajomości zasad gry, liczenia punktacji, umiejętności zorganizowania zawodów z tenisa stołowego na terenie szkoły.

Ciekawym pomysłem tej innowacji jest nawiązanie współpracy z klubem tenisa stołowego, który prowadzi zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych. Uczniowie zdrowi będą brali udział w kilku zajęciach, na których dzieci niepełnosprawne przekazałyby swoją wiedzę i umiejętności, które posiadają z zakresu tenisa stołowego. Grając przy wspólnym stole z dziećmi na wózkach, nasi uczniowie zobaczą ile mogą się od nich nauczyć. Wspólne zajęcia mają na celu uświadomienie sobie faktu, że naprawdę każdy z nas może innych czegoś nauczyć. Mając świadomość tego, wzrasta w człowieku poczucie własnej wartości, chęci pomocy innym, a poprzez zajęcia z osobami niepełnosprawnymi uczymy się tolerancji dla tych osób, szacunku i postrzegania ich jako osoby w pełni wartościowe.


Cele ogólne:
powrót