Menu główne
Menu szkoła
e-mail

Innowacje pedagogiczne
realizowane w Gimnazjum Nr 3
im. Wojciecha Korfantego
w Siemianowicach Śląskich
w roku szkolnym 2015/2016


"Każdy uczeń może zostać mistrzem, bo każdy mistrz był uczniem"


Okres realizacji: wrzesień 2015 r. - czerwiec 2016 r.


Koordynator projektu: Dariusz Szeląg

Innowacja realizowana jest przez nauczyciela wychowania fizycznego w ramach artykułu 42. Obejmuje grupę chętnych uczniów, głównie z klas pierwszych, jednak nie ma ograniczeń dla pozostałych uczniów.

Program zajęć będzie dotyczył opanowania umiejętności gry w tenisa stołowego, znajomości zasad gry, liczenia punktacji oraz umiejętności zorganizowania zawodów miejskich i rejonowych z tenisa stołowego na terenie szkoły.

Jednym z atutów tej innowacji jest nawiązanie współpracy z klubem tenisa stołowego, którego zajęcia odbywają się na terenie szkoły. Uczniowie będą brali udział w kilku zajęciach, na których trener klubu zapozna ich z zasadami działania klubu, obsługą sprzętu, uczniowie będą mieli także możliwość zagrania z zawodnikami. Wspólne zajęcia mają na celu uświadomienie sobie faktu, że naprawdę każdy z nas może się czegoś od innych nauczyć. Do walorów wychowawczych powyższej innowacji należy kształtowanie pozytywnych postaw wobec aktywności fizycznej, zaangażowania i odpowiedzialności za swoje decyzje, respektowania zasad, regulaminu organizacji imprez sportowych i zasad fair play oraz rozwijania współpracy w zespole. "Każdy uczeń może zostać mistrzem, bo każdy mistrz był uczniem" - ten tytuł ma na celu zmotywować uczniów do osiągania zamierzonych celów, do pracy nad swoimi mocnymi i słabymi stronami, powinien dać im wiarę w to, że każdy może osiągnąć cel, jeżeli wytrwale i systematycznie pracuje nad jego realizacją.


Cele ogólne:

 1. Uatrakcyjnienie oferty zajęć pozalekcyjnych.
 2. Umożliwienie uczniom zbierania różnego rodzaju doświadczeń.
 3. Promowanie przez szkołę zdrowego stylu życia poprzez uprawianie aktywności fizycznej.
 4. Integracja młodzieży szkolnej na różnych poziomach wiekowych.
 5. Nauczenie młodzieży korzystania z różnych form kulturalnego spędzania czasu oraz w miarę możliwości organizowanie wolnego czasu.
 6. Zapoznanie z przepisami dotyczącymi organizacji turniejów i gry w tenisa stołowego.
 7. Wzajemne wspieranie się w grupie.
 8. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i niepowodzeniami.
 9. Rozwiązywanie problemów i współpraca w grupie.
"Pokażę Ci, gdzie jestem"


Okres realizacji: wrzesień 2015 r. - czerwiec 2016 r.


Koordynator projektu: Danuta Witkowska

Innowacja pedagogiczna z zakresu biegów na orientację jest realizowana co tydzień w ramach zajęć rozwijających zainteresowania młodzieży. Obszarem, w którym młodzież poznaje zasady orientacji w terenie jest pobliski Lasek Bytkowski i Park Śląski w Chorzowie.

Celem zajęć jest kształtowanie pozytywnych postaw wobec kultury fizycznej, niezłomnego dążenia do celu, respektowania regulaminu (udział w zawodach), zasad fair play oraz rozwijania współpracy w zespole. Ważnym aspektem sprawdzenia siebie w naturalnych warunkach będzie udział w zawodach BNO organizowanych przez Gliwicki Klub Terenoznawczy CYRKINO.


Cele szczegółowe:

 1. Poznanie zasad posługiwania się mapą.
 2. Opanowanie wiedzy na temat mapy i jej składowych.
 3. Poznanie i rozwijanie sposobów zorientowania mapy.
 4. Pogłębienie umiejętności poruszania się w terenie.
 5. Rozwijanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia.
 6. Uczenie się zdyscyplinowania, radzenia w trudnych warunkach.
 7. Współdziałanie w grupie.
 8. Współorganizacja zawodów KORFANTIADA 2016.
 9. Udział w zawodach.
"Przez język do kultury, przez kulturę do języka"


Okres realizacji: 23 listopada 2015 r. - 4 czerwca 2018 r


Koordynator projektu: Urszula Kilijańska, Magdalena Lyska

Innowacja pedagogiczna skierowana jest do uczniów Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich, rozpoczynających naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016 i będzie realizowana w trzyletnim cyklu nauki. Zajęcia dotyczące kultury państw anglojęzycznych oraz krajów niemieckojęzycznych będą odbywać się raz w tygodniu rotacyjnie w ramach art. 42. W klasie pierwszej gimnazjum przewidziane są zajęcia dotyczące Wielkiej Brytanii oraz Niemiec, w klasie drugiej Stanów Zjednoczonych oraz Austrii, natomiast w klasie trzeciej, pozostałych państw anglojęzycznych oraz Szwajcarii.

Myślą przewodnią powyższej innowacji jest otworzenie okna na świat, uczenie z pasją i motywowanie uczniów do poznania innych kultur. Innowacja poszerza dotychczasową wiedzę jej uczestników o elementy historii i geografii, edukacji, sportu i szeroko pojętej kultury krajów anglojęzycznych oraz niemieckojęzycznych. Uczniowie stają się świadomi podobieństw i różnic historycznych czy socjologicznych, rozwijają się społecznie.


Cele szczegółowe:

 1. Poznanie elementów geografii, historii, kultury, mentalności, edukacji, tradycji i obyczajów krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych.
 2. Poznanie wybitnych postaci krajów anglojęzycznych, niemieckojęzycznych z różnych dziedzin życia.
 3. Praktyczne zastosowanie języka, kreowanie realnych sytuacji z życia codziennego.
 4. Rozwijanie sprawności językowych w zakresie rozumienia tekstów czytanych i słuchanych, umiejętności mówienia i pisania.
 5. Rozwijanie integracji uczniowskiej poprzez wspólne działania.
 6. Przygotowanie do korzystania z najnowszych technologii informacyjnych.
 7. Nabycie umiejętności wyszukiwania, klasyfikowania i selekcjonowania faktów i informacji.
 8. Rozwijanie umiejętności korzystania ze słownika dwu- i jednojęzycznego oraz innych materiałów źródłowych w języku angielskim i niemieckim.
powrót