Menu główne
Menu szkoła
e-mail
UWAGA ZMIANY!!!

Na mocy uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich (Uchwała Nr 208/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. - tutaj) z dniem 01 września 2016 r. Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich utworzą Zespół Szkół Nr 3 w Siemianowicach Śląskich z siedzibą przy ul. Leśnej 1 w Siemianowicach Śląskich.


Informujemy, że od 01 września 2016 r. obowiązywać będą poniższe dane kontaktowe:
 • adres: ul. Leśna 1, 41-100 Siemianowice Śląskie
 • telefon: (32) 2200236
 • fax: (32) 2200235
 • adres e-mail: sekretariat@zs3.com.pl
 • www szkoły: www.zs3.com.pl
Kandydaci do klasy pierwszej Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich proszeni są o składanie dokumentów w obecnej siedzibie szkoły, przy ul. Korfantego 18.

ZASADY NABORU DO GIMNAZJUM NR 3
IM. WOJCIECHA KORFANTEGO
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
NA ROK SZKOLNY 2016/2017.

 1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich są przyjmowani do szkoły na podstawie zgłoszenia przez rodziców kandydata.
 2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do szkoły po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
 3. Terminarz:

  Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Działanie Terminy w postępowaniu uzupełniającym
  od 6 maja
  do 10 czerwca 2016 r.
  Rodzice kandydatów składają zgłoszenia/wnioski (wraz z dokumentacją) o przyjęcie kandydata do szkoły od 22 lipca
  do 27 lipca 2016 r.
  od 24 czerwca
  do 28 czerwca 2016 r.
  Uzupełnienie zgłoszenia/wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu  
  15 lipca 2016 r. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 18 sierpnia 2016 r.
  od 15 lipca
  do 20 lipca 2016 r.
  Rodzice kandydatów potwierdzają wolę przyjęcia do szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu zgłoszenia/wniosku o przyjęcie do gimnazjum od 18 sierpnia
  do 22 sierpnia 2016 r.
  22 lipca 2016 r. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły 31 sierpnia 2016 r.  Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej gimnazjum
  dla kandydatów spoza obwodu szkoły
  (zgodnie z Uchwałą nr 162/2015
  Rady Miasta Siemianowic Śląskich
  z dnia 17 grudnia 2015 r.)


  1. W procesie rekrutacji do klasy pierwszej gimnazjum bierze się pod uwagę następujące kryteria:

  2. 1) oceny z pięciu przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
   a) język polski - ocena wyrażona w stopniu - maks. 6 pkt,
   b) matematyka - ocena wyrażona w stopniu - maks. 6 pkt,
   c) historia i społeczeństwo - ocena wyrażona w stopniu - maks. 6 pkt,
   d) język obcy nowożytny - ocena wyrażona w stopniu - maks. 6 pkt,
   e) przyroda - ocena wyrażona w stopniu - maks. 6 pkt,

   2) oceny z zachowania, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
   a) zachowanie wzorowe - 8 pkt,
   b) zachowanie bardzo dobre - 6 pkt,
   c) zachowanie dobre - 2 pkt,
   d) inne zachowanie - 0 pkt,

   3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 8 pkt,

   4) wyniki uzyskane na sprawdzianie:
   a) wynik przedstawiony w procentach, uzyskany z języka polskiego, mnożony przez 0,2,
   b) wynik przedstawiony w procentach, uzyskany z matematyki, mnożony przez 0,2,
   c) wynik przedstawiony w procentach, uzyskany z języka obcego nowożytnego, mnożony przez 0,2,

   5) udział w wojewódzkich konkursach przedmiotowych:
   a) tytuł finalisty - 4 pkt,
   b) tytuł laureata - 10 pkt,

   6) osiągnięcia artystyczne, naukowe i sportowe wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w zawodach artystycznych, naukowych i sportowych na szczeblu:
   a) ogólnopolskim - 5 pkt,
   b) wojewódzkim - 3 pkt,
   c) powiatowym - 1 pkt.

  3. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów:

  4. 1) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
   2) zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu,
   3) zaświadczenie o udziale w wojewódzkich konkursach
   przedmiotowych i osiągniętych tytułach (jeśli dotyczy).

   Pełny tekst Uchwały Nr 162/2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Siemianowice Śląskie dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium - tutaj
  Dokumenty do pobrania
  Zgłoszenie kandydata mieszkającego w obwodzie szkoły - tutaj Kwestionariusz kandydata - tutaj Wniosek kandydata mieszkającego poza obwodem szkoły - tutaj

powrót